ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N12
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N12

rus eng
Формат PDF (2,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Арєшина Ю.Зміст програм домашньої реабілітації для дітей 4-7 років, хворих на рецидивний бронхіт 2009.-N12.4
2. Бака Р. Структура и критерии физической подготовленности студентов в динамике трёхлетнего обучения в колледже 2009.-N12.8
3. Білокопитова Ж.А., Дячук А.М., Кожевнікова Л.К.Прогно-зування здібностей до прояву гнучкості за даними пальцевої дерматогліфіки в художній гімнастиці 2009.-N12.12
4. Беляева П.В.Интегральная комплексная система оценки влияния занятий аэробикой на организм студенток 2009.-N12.15
5. Бойчук І.Науково-теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців у коледжі 2009.-N12.18
6. Васильєва С.О.Основи організації науково-дослідної діяльності учнів у загальноосвітньому навчальному закладі 2009.-N12.22
7. Візитей М.М., Качуровський Д.О.Спорт вищих досягнень і його соціально-культурна місія в нових умовах розвитку суспільства 2009.-N12.27
8. Вихляєв Ю.М.Методика використання технічних засобів при проведенні оздоровчих занять зі сліпими 2009.-N12.32
9. Волков В.Л.Особливості формування структури фізичної підготовленості студенток на початковому етапі навчання у вищих навчальних закладах різних регіонів України 2009.-N12.35
10. Волков В.Л.Технологія планування вибіркових обсягів тренувальних навантажень, спрямованих на розвиток компонентів фізичної підготовленості студенток педагогічного фаху 2009.-N12.39
11. Гаврилюк А.П.Особливості "годин фізичної культури" в групах продовженого дня з врахуванням динаміки працездатності учнів молодшого шкільного віку 2009.-N12.44
12. Горшова І.В., Фурман Ю.М.Вдосконалення адаптації підлітків до несприятливої метеоситуації шляхом комплексного застосування фізичних навантажень різного спрямування 2009.-N12.48
13. Ельбрехт О.М.Актуальність педагогічних знань для підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі 2009.-N12.51
14. Ермолаева Т. Н.История возникновения и тенденции развития софтбола 2009.-N12.55
15. Єфіменко П.Б., Каніщева О.П.Впровадження іноваційних технологій у навчальний процес дисципліни "масаж" при підготовці фахівців з фізичної реабілітації 2009.-N12.58
16. Єфімова В.М., Георгіаді О.А.Здоров?язбережувальний компонент професійної підготовки майбутніх фахівців 2009.-N12.61
17. Ефременко А.Эффекты изолированного воздействия средств тренировки, направленных на активизацию "острого" гипоксического стимула реакций в период восстановления в современном пятиборье 2009.-N12.65
18. Жукотинський К.К.Складові формування фізичної культури учнів позашкільних навчальних закладів 2009.-N12.70
19. Каніщева О.П.Моніторинг стану здоров'я студентів з різним рівнем фізичної підготовленості 2009.-N12.73
20. Касьяненко О. Г. Отображение культурных особенностей и предпосылок возникновения олимпийских игр в Древней Греции 2009.-N12.77
21. Кізім М.В.Полікультурна підготовка вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (підвищення кваліфікації) 2009.-N12.80
22. Клопов Р.В.Інформаційні технології в вищій освіті США 2009.-N12.84
23. Кожевнікова Л.К., Бережна Т.І., Мисенко В.В.Психологічна підготовка дівчат - боксерів 2009.-N12.87
24. Козлова О.К. Категорії змагань і їхня рейтингова характеритсика в умовах професіоналізації легкої атлетики 2009.-N12.90
25. Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.М.Водобоязнь студентів-початківців, які навчаються плавати, та методи її подолання 2009.-N12.95
26. Котелевський В.І.Комплексна фізична реабілітація вертебро-вісцеральних синдромів нижньогрудного та верхньопоперекового остеохондрозу 2009.-N12.100
27. Кравчук Т.М., Санжарова Н.М. Зміст і форми музично-ритмічної підготовки майбутніх учителів фізичної культури 2009.-N12.103
28. Кривенцова І.В.Можливості фехтування у фізичному вихованні студентів педагогічних університетів 2009.-N12.106
29. Куртова Г.Ю.Модель формування біомеханічних знань у майбутніх вчителів фізичної культури 2009.-N12.110
30. Лаврентьєв О. М.Формування функціональної підготовленості працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів України 2009.-N12.113
31. Лазуренко С.І., Кучеренко Н.М. Формування психомоторних здібностей у студентів в ігрових видах спорту 2009.-N12.117
32. Маляр Е.І., Будний В.Є.Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у системі вищої професійної освіти 2009.-N12.120
33. Михалюк Є.Л., Сиволап В.В., Ткаліч І.В.,Чечель М.М.Центральна гемодинаміка, варіабельність серцевого ритму та фізична працездатність у спортсменів високого класу, що розвивають фізичні якості швидкості й сили 2009.-N12.123
34. Нестерова Т.В., Шевчук І.А.Передумови оптимізації техніки кидків і ловів предметів з урахуванням сполученого розвитку гнучкості плечових суглобів у художній гімнастиці 2009.-N12.126
35. Нікіфорова С. А.Використання тренінгових технологій у підготовці вчителів фізичного виховання 2009.-N12.130
36. Огнистий А.В., Бірюков О.В.Студентський спорт в умовах Болонської декларації - проблеми та перспективи 2009.-N12.132
37. Однолеток Т. В.Особистісно орієнтований підхід у підговці майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики 2009.-N12.136
38. Омельяненко В.Г. Формування здоров'язбережної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури 2009.-N12.139
39. Павленко Ю.О.Історичний досвід комплексного планування спортивної та наукової діяльності 2009.-N12.143
40. Приймаков А.А., Щегольков А.Н., Ящанин Ян., Приймаков Е.А.Комплексная методика оценки предрасположенности нервно-мышечной системы спортсменов к нагрузкам различного характера 2009.-N12.148
41. Ровний А.С., Голенкова Ю.В.Дослідження ефективності використання саморегуляції при керуванні психічними функціями в практичній діяльності вчителів фізичної культури 2009.-N12.153
42. Рябченко В.Г. Фізичні здібності дівчаток 7-8 років різного соматотипу 2009.-N12.157
43. Рядинська І.А., Санжаров В.А.Літня педагогічна практика як засіб підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями (50-70-ті рр. ХХ ст.) 2009.-N12.160
44. Саєнко В. Г., Теплий В. М.Співвідношення обсягів тренувальних навантажень у підготовці юних тхеквондистів 2009.-N12.163
45. Сидорова Т.В.Оцінка фізичної підготовленості студентів 1-2 курсу навчання 2009.-N12.166
46. Синиговец В.И.Использование информационных технологий в физическом воспитании детей, подростков и студенческой молодежи с нарушениями осанки 2009.-N12.169
47. Сичов С.О.Фізична активність як фактор зміцнення здоров'я та підвищення працездатності студентської молоді 2009.-N12.173
48. Скавронський О. П.Вплив різного змісту фізичної підготовки на показники фізичного стану учнів військового ліцею 2009.-N12.176
49. Скиба О. О.Фізіологічні механізми вдосконалення аеробної та анаеробної продуктивності організму лижників-гонщиків 2009.-N12.180
50. Степаненко В.М.Оцінювання ефективності виконання захисних дій юними футболістами 14 років 2009.-N12.183
51. Ткачов С.І.Ідеали і шляхи виховання громадянина в контексті європейської думки: історико-педагогічний аспект 2009.-N12.187
52. Хорошуха М.Ф.Значення психофізіологічного відбору у системі комплексного відбору юних спортсменів 13-16 років, які спеціалізуються в ациклічних видах спорту 2009.-N12.190
53. Шапран О.І. Шапран Ю.П. Проектні та тренінгові технології: їх сутність, різновиди та досвід використання у вищій школі 2009.-N12.193
54. Ягелло В., Волович Я.Строение тела представительниц сборной молодёжной команды Польши по дзюдо 2009.-N12.196
55. Ядвіга Ю.П., Коробейніков Г.В., Петров Г.С., Коваль С.Б., Дудник О.К.Вплив рухової активності на психоемоційний стан студентів вузу економічних спеціальностей в сучасних умовах навчання 2009.-N12.202
56. Bołoban W., Skowron Ja., Tereszczenko I., Zdzieszyński A. Czynnikowa analiza lądowań stabilnych przy zeskokach z przyrządów gimnastycznych i skokach 2009.-N12.205
57. Boraczyński T., Zaporozhanov V.A.Struktura kinestezji w warunkach różnicowania napięć mięśniowych w wybranych stawach u piłkarzy noźnych (aspekt pedagogiczny) 2009.-N12.221
58. Giovanis V.Systematics and correction of skiing technique errors in beginners based on biomechanical analysis 2009.-N12.226
59. Prusik K., Zaporozhanov V., Görner K., Prusik K.Stan aktywności fizycznej w stylu życia studentów akademii wychowania fizycznego i sportu w Gdańsku 2009.-N12.229


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com