ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N10
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N10

rus eng
Формат PDF (4,2 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Алешин Е. В., Хижняк В. В., Баербаш Н. А.Критерии управления качеством обучения в физическом воспитании в высшей школе 2009.-N10.4
2. Балакірєва Є. А., Партас І. Г., Колесніков М. Л. Вик ористання статик о-динамічних вправ при реабілітації осіб з захворюваннями серцево -судинної системи. 2009.-N10.7
3. Беспутчик В. Г., Хотько А. В., Ярмолюк В. А. Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии профилактики нарушений и воспитание осанки у детей младшего школьного возраста. 2009.-N10.11
4. Величко В. М., Чернишев В. А. Розпізнавальні особливості зміст у ідеологічних поглядів. 2009.-N10.15
5. Віндюк А. В., Ліберман О.П. Вивчення національних традицій в процесі професійної підготовки спеціалістів з готельно -курортної справи. 2009.-N10.18
6. Власов Г.В. Охорона здоров 'я студентів вищих медичних навчальних закладів як с оціально -педагогічна проблема. 2009.-N10.21
7. Герасимова Т.В. Формування навичок здорового способу життя засобами оздоровчої фізичної культури. 2009.-N10..25
8. Глухова О.О., Ткаченко О.І. Проблеми гуманізації економіки сфери спорт у в контексті глобалізаційних процесів. 2009.-N10.28
9. Глухова Т.І., Малий О.Т., Кірілаш А. Р. Аспекти гуманізації в процесі професійної підготовки спеціаліста. 2009.-N10.31
10. Голенко А. С., Михута И. Ю., Кузьмина Л.И. Корреляционная и факторная структура координационной подготовленности юных футболистов 11-12 и 14-15 лет. 2009.-N10.35
11. Григоренко В. Г., Пристинський В. М., Григоренко Г.В. Дидактична сутність вербальних інструкцій та контрольно -оцінних дій в процесі фізичної і соціальної реабілітації дітей з вадами зору 2009.-N10.39
12. Деминский А. Ц. Основные закономерности учебно-тренировочного процесса спортсмена. 2009.-N10.45
13. Долинний Ю. О. Підготовка дітей з обмеженими можливостями до навчання в загальноосвітній школі - крок до духовності та гуманізму. 2009.-N10.48
14. Драгнєв Ю. В. Загальноосвітній предмет "Армспорт" в умовах профільного навчання у рамках базового загальноосвітнього предмет у "Фізична кул ьту р а". 2009.-N10.51
15. Евстигнеева И.В., Латышев Н. В., Л атышев С. В., ГаврилинВ. А. Модельные параметры соревновательной деятельности борцов. 2009.-N10.54
16. Заколодная Е. Е. Применение метода педагогических ситуаций в воспитании нравственно -волевых качеств спортсменов студентов. 2009.-N10.57
17. Захарина Е. А. Мотивация к физкультурно -оздоровительной деятельности студентов 2009.-N10.61
18. Захарова О.В. Ценностные ориентации учащихся 8-9 классов. 2009.-N10.65
19. Зенин О.К., Крюков Э. Л., Басий Р.В. Современное оснащение физреабилитационных учреждений. 2009.-N10.69
20. Зубченко Л.В., Д ерфельден А. Б. Формування педагогічної творчості майбутніх вчителів фізичного виховання при використанні дидактичних ігор. 2009.-N10.72
21. Калоєрова В. Г., Сенів М. Г., Калоєрова О. С., Єрьомка О.В. Духовно -моральний світ крізь призм у паремійних мовних форм (на матеріалі грецької мови). 2009.-N10.75
22. Кашуба Е. В., Гридина Н. А., Кашуба А. М. Проблемы развития нравственности и морали в учебно -воспитательном процессе. 2009.-N10.79
23. Коваль Т.В., Корж Д. I., С iдєльн iков Д. П., Федоров А. П. Експертні системи для планування, контролю і управління спортивним тренуванням у спорті вищих досягнень. 2009.-N10.83
24. Кольцова О.С. КВН як засіб соціалізації підлітків та розвитк у їх творчої активності в умовах дитячого оздоровчого табору. 2009.-N10.87
25. Короленко К. В. Формування компетентно орієнтованого підходу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. 2009.-N10.90
26. Костюнин А. В. Исследование показателей частоты сердечных сокращений и энергозатрат у юных игроков занимающихся футболом и мини-футболом. 2009.-N10.93
27. Крамарова Н. І., Кириченко О.В. Організаційно -методичні аспекти екологічного виховання старшокласників під час проведення екологічних науково -дослідницьких експедицій та акцій і позакласній роботі. 2009.-N10.97
28. Латыпов И.К. Здоровье детей и проблемы физического воспитания школьников. 2009.-N10.102
29. Латышев Н. В. Анализ соревновательной деятельности борцов вольного стиля на играх Олимпиады в Пекине 2008 года. 2009.-N10.106
30. Латышев С. В. Проблема отбора и прогнозирования спортивных р езультатов в вольной борьбе. 2009.-N10.110
31. Лівенцова В. А., Мащенко С. В., Левадна Т.М. Самостійна робота студентів як ефективна складова навчання за кредитно - модульною системою. 2009.-N10.114
32. Литвинова О.П. Влияние оздоровительной аэробики на развитие двигательных качеств девушек 18-20 лет 2009.-N10.118
33. Лукоянова Е. В. Влияние занятий казацким боевым искусством "спас" на физическое здоровье подростков 13-14 лет. 2009.-N10.122
34. Лядська О.Ю. Корекція змісту жиру в організмі жінок першого зрілого вік у у процесі занять оздоровчим фітбол - тренінгом. 2009.-N10.126
35. Максименко І.Г. Аналіз ефек тивності побудови традиційної системи підготовки, яка склалася на першому етапі багаторічного тренування у спортивних іграх . 2009.-N10.129
36. Максимова Т.В., Ливенцова В. А. Анализ состояния современных образовательных и информационных процессов. 2009.-N10.132
37. Малахова Ж.В. Контроль и коррекция физического состояния студентов специальной медицинской группы в учебном процессе медицинского вуза. 2009.-N10.135
38. Митюков В. А., Мирович Е. Д., Князева Н. В., Бачурин В. И., Писаренко П.Н., Гришина Л.Н., Шемякова М. А., Кириллов А. Н. Физическая реабилитация и хирургическая коррекция пролапса гениталий, урогенитальных расстройств и сексуальной дисфункции у женщин вступивших в период пери- и менопаузы. 2009.-N10.138
39. Муллагильдина А. Я., Дейнеко А. Х., Беленькая И.Г. Оптимизация специальной физической подготовки в художественной гимнастике спортсменок 10-11 лет. 2009.-N10.144
40. Нагорняк Оксана. Організація навчання та підвищення кваліфікації тренерів з футболу в Італії. 2009.-N10.149
41. Никитина А. А. Содержание тезауруса предметной области "Физическая культура". 2009.-N10.153
42. Новицький Ю. В. Акмеологічні чинники спортивного зростання. 2009.-N10.159
43. Ороховский В. И. Физическая реабилитация больных c паховыми и бедренными грыжами. 2009.-N10.164
44. Осіпцов А. В. Визначення організаційно -педагогічної обумовленості цілей формування моральних якостей учнів у процесі інтерактивного професійно орієнтованого фізичного виховання. 2009.-N10.168
45. Охріменко О.В. , Верещагіна О.П., Котегова Л.І. Вплив тренувань з шейпінгу на розвиток духовних якостей студентів. 2009.-N10.174
46. Погонцева О.В. Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи у сучасних оздоровчих центрах. 2009.-N10.177
47. Почтар О.М. Методика збереження здоров 'я дівчаток початкової школ и у позакласній роботі з фізичної культури. 2009.-N10.180
48. Репневський С. М., Попов В. І. Фізична підготовленість дітей молодшого шкільного віку. 2009.-N10.184
49. Саєнко В. Г., Мельниченко О. В. Показники рівня розвитк у силових і швидкісно -силових якостей юних спортсменів, які спеціалізуються з кіокушинк ай карате. 2009.-N10.188
50. Сватьєв А. В., Власова Г.С. Особливості підготовки майбутнього тренера -викладача до професійної діяльності у вищих навчальних закладах. 2009.-N10.191
51. Севдалев С. В., Зацепин А. В. Исследования физического состояния школьников, проживающих в различных условиях радиационного загрязнения среды. 2009.-N10.195
52. Сідєльніков Д. П., Федоров А. П. Вплив індивідуально - психологічних особливостей та особистісних якостей футболіста в його професійній діяльності. 2009.-N10.202
53. Скибицький І.Г. Вплив силових навантажень на показники рухових реакцій спортсменів. 2009.-N10.205
54. Смаглий Е. И. Проблема формирования психического состояния уверенности в действиях спортсменов. 2009.-N10.208
55. Смаглий М. Е., Смаглий Е. И. Психология и религия в системе реализации духовных образов видений и сновидений при формировании состояний уверенности спортсменов. 2009.-N10.214
56. Соколенко В. Л., Соколенко С. В. Вплив помірних фізичних навантажень на клітинну ланку імунітету та рівень холестерину у крові. 2009.-N10.219
57. Соколова Н. И., Люгайло С. С. Дифференцированная индивидуальная физическая реабилитация при заболеваниях зубочелюстной системы. 2009.-N10.222
58. Солодовник А. С. Исследование эффективности использования игр и игровых упражнений в занятиях со студентами специальных медицинских групп. 2009.-N10.227
59. Солошенко Р.О. Генетична обумовленість прояву здібностей до просторового орієнтування та кінематичного диференціювання рухів і їх зв'язок з типом центральної нервової системи дітей середнього та старшого шкільного віку. 2009.-N10.232
60. Стрикаленко Є. А. Особливості тактичної побудови гри провідних європейських футбольних клубів. 2009.-N10.237
61. Строкань В. В., Коссе С. С. Сущность и значение формирования валеологической культуры студентов высших учебных заведений. 2009.-N10.242
62. Сударєва Н. С. Деякі чинники формування професійної компетентності майбутніх фахівців із спортивно -оздоровчого туризму. 2009.-N10.245
63. Третьяк А. Н. Современные средства восстановления работоспособности спортсмена. 2009.-N10.249
64. Тюрдё Н. С., Ливенцова В. А. Формирование правосознания студентов профессиональных спортивных вузов. 2009.-N10.254
65. Федорова О.В., Фоминова Е. Н. Лидерство в спорте. 2009.-N10.258
66. Харлампов Г.А., Черепахин Г.А., Беликов Р.А., Мирошниченко В. В. Государственное тестирование - один из инструментальных методов оптимизации учебного процесса в физическом воспитании. 2009.-N10.261
67. Хіжняк В. В. Чернявська Т. О. Смирнова А. Г. Альошин Є. В. Основні проблемі інтеграції та гармонізації духовної і фізичної культур і студентів вищих навчальних закладів. 2009.-N10.266
68. Цымбал В. П. Исследование вопроса формирования здорового образа жизни будущих специалистов машиностроения в период обучения в вузе. 2009.-N10.269
69. Чурилов А. В., Мітюков В. О., Князева Н. В., Писаренко П.М., Кириллов О.М., Ярош А. М., Юрьєва С. Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців реабілітологів з предмету "Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології" згідно вимог модульно -рейтингової системи навчання. 2009.-N10.272
70. Шалар О.Г., Стрикаленк Є. А., Ємельянова Ю. І. Формування особистості юних футболісток. 2009.-N10.277
71. Шейко Л. В. Использование вспомогательного оборудования и технических средств при обучении плаванию лиц среднего и зрелого возраста. 2009.-N10.281
72. Шелудешев М. В. Спортивно -вишкільний пластовий табір "Калиновий оберіг ", як форма фізичного виховання молоді. 2009.-N10.284
73. Юрчук С. М. Дозвіллєво -спортивна діяльність як один із чинників розвитку лідерських здібностей студентів 2009.-N10.288
74. Юшко К. О. Розвиток фізичної реабілітації в Україні. 2009.-N10.292
75. Boloban Wiktor. Czas reakcji i czas motoryczny w ruchach sportowca. 2009.-N10.295
76. Prokofiev V. N. Overcoming misunderstandings in cross-cultural communication. 2009.-N10.302


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com