ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N11
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N11

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андрес А.С.Модельні показники фізичного розвитку та функціональних можливостей багатоборців військово-спортивного комплексу різної спортивної кваліфікації 2008.-N11.3
2. Беспутчик В.Г., Шаревич А.В.Повышение умственного и физического потенциала младших школьников 2008.-N11.6
3. Булашев А.Я., Каплина Л.И.Туристско-географическое районирование Украины 2008.-N11.11
4. Еделев О.С., Єфімако В.О., Шалар О.Г.Дидактико-виховний аспект тренування юних футболісток 2008.-N11.16
5. Івлєв О.М., Лавренчук О.О., Годлевський П.В.Особливості технічної підготовки правоохоронців 2008.-N11.21
6. Кисельов А.Ф., Грищенко Г.В., Руденко А.О., Главатий С.М., Майоров В.О., Чернозуб А.А.Спорт високих досягнень Миколаївщини. Соціологічне дослідження (1991 - 2007 рр.) 2008.-N11.23
7. Кравченко В.В.Організаційно-педагогічні умови реалізації освітньо-виховної технології формування у підлітків мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності 2008.-N11.27
8. Макущенко І. В., Майборода І. А., Макущенко С.С.Біомеханічні та інформаційні аспекти розвитку оздоровчої фізичної культури у навчально-виховному процесі 2008.-N11.31
9. Махов С.А.Проблема професійно-прикладної спрямованості фізичної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів гірничих спеціальностей 2008.-N11.34
10. Меркулова З.Я.Виявлення змісту рухової культури та її формування в процесі фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів 2008.-N11.36
11. Овчаренко Л.И., Бган С.И., Кухарева Н.Г."Отец" или "Руководитель"? 2008.-N11.41
12. Петров С.В., Сасик А.С.Влияние зрителей и болельщиков на соревновательную деятельность спортсменов 2008.-N11.44
13. Пристинский В.Н., Курысько Н.А., Пристинская Т.Н., Нотченко В.Д.Гуманистические ценности физической культуры и спорта как средство формирования нравственной и эстетической культуры человека 2008.-N11.48
14. Соколенко В.Л., Соколенко С.В., Швед Н.В., Яременко О.Г.Зміни показників природної резистентності організму у студентів вузу, зумовлені впливом занять фізичною культурою 2008.-N11.52
15. Чорнобай І.М., Ріпак І.М.Вдосконалення навчання індивідуальним тактичним діям у захисті юних футболістів 11-12 років 2008.-N11.55
16. Чирва Г.И., Пинчук Н.И., Кот Е.А.Влияние ритмичных сезонных адаптаций на степень физической готовности к участию в соревнованиях юных теннисистов 2008.-N11.59
17. Чупрун Н.Ф.Теоретичні основи розвитку координаційних здібностей молодших школярів в процесі занять хореографією 2008.-N11.63
18. Шаміголов Р.С., Канунніков В.М., Сидорова В.В.Спортсмени Донбасу чемпіони і призери ХХVI - ХХIХ Олімпійських ігор у складі олімпійської команди України 2008.-N11.66
19. Арефьєва Л.П.Формування гуманістичної позиції майбутнього вчителя фізичної культури як домінанта ціннісно-смислового розуміння педагогічного процесу 2008.-N11.70
20. Величко В.Н., Чернышов В.А.Ээффективность комплексного воздействия идеологий на студенческую молодежь 2008.-N11.73
21. Гавага В.В., Доценко Ю.А.Проблемы духовности, нравственного воспитания студентов в вузе средствами и методами физического воспитания 2008.-N11.76
22. Гайдук Н.О.Педагогічні аспекти формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури 2008.-N11.79
23. Глухова Т.И., Зубченко Л.В., Кирилаш А.Р., Малый А.Т.Творчество как педагогическая проблема 2008.-N11.81
24. Заколодная Е.Е.Педагогические ситуации как метод приобретения опыта нравственного поведения студентами вуза физической культуры 2008.-N11.85
25. Карпюк Р.П.Аналіз зарубіжних навчальних планів підготовки фахівців для галузі адаптивної фізичної культури 2008.-N11.88
26. Касьянова Е.В., Недашковская А.Г., Воробец Т.В.Определение гуманистических путей в управлении высшими учебными заведениями Украины 2008.-N11.91
27. Ким Т.К.Воспитательный потенциал семьи 2008.-N11.95
28. Кольцова О.С.Моральне виховання в історії педагогічної науки 2008.-N11.99
29. Коновальска Л.О.Дослідження сучасного стану формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 2008.-N11.101
30. Коровка О.А.Шляхи формування життєвих цінностей в умовах модернізації освіти 2008.-N11.105
31. Лівенцова В.А., Максімова Т.В.Загальнодидактичні умови застосування інформаційних технологій при навчанні у вищому навчальному закладі 2008.-N11.110
32. Мащенко С.В.Страноведческий аспект в преподавании иностранного языка 2008.-N11.113
33. Медведєва І. М.Музейно-педагогічна діяльність і основні умови її ефективного впровадження в роботу музеїв вищих технічних навчальних закладів 2008.-N11.116
34. Небесна В.В., Грідіна Н.О., Морфунцов В.В.Особливості структури діяльності викладача фізичного виховання вищого навчального закладу 2008.-N11.119
35. Несин А.Н., Сивоконенко Ю.В., Венжега Р.А., Кущ И.В.Проблемы повышения профессионально-прикладной подготовки курсантов вузов МВД 2008.-N11.122
36. Осіпцов А.В.Динаміка параметрів моторно-педагогічних функцій у розвитку робочого динамічного стереотипу в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 2008.-N11.125
37. Охріменко О.В., Верещагіна О.П.Завдання викладача - виховання моральних якостей у студентської молоді на заняттях з фізичної культури і спорту 2008.-N11.130
38. Павленко І.Г., Горбуліч Г.В.Духовність як основа формування екологічної культури майбутнього вчителя 2008.-N11.133
39. Павлов А.С., Грищенко Н.Н., Чумак А.Г., Петров В А., Макарец В.В.Социально-психологические причины подростковой преступности 2008.-N11.136
40. Пангелова Н.Є., Яхно Є.Г.Виховання патріотизму у дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичною культурою 2008.-N11.139
41. Прокофьев В.Н.Этика А. Швейцера в свете современных проблем гуманизации образования 2008.-N11.143
42. Твердохліб О.Ф.Національні традиції психосоматичної системи трипільської культури у фізичному вихованні молоді 2008.-N11.145
43. Туник Е. Ю.Определение уровня педагогического мастерства преподавателя физического воспитания в вузе 2008.-N11.148
44. Тюрдё Н.С., Ливенцова В.А. Формирование правового сознания у студентов неюридических факультетов 2008.-N11.152
45. Ярмолинский В.И., Коледа В.А.Современные механизмы формирования физической культуры личности в системе непрерывного образования 2008.-N11.155
46. Абакумова А.В.Закономерности формирования ишемической болезни сердца среди урбанизированного населения на примере Донецкой области 2008.-N11.162
47. Дичко В.В.Методи діагностики порушень психомоторних реакцій у сліпих та слабкозорих дітей 2008.-N11.165
48. Еремка Е.В., Шокотко Т.В., Баланова С.Г, Калоерова В.Г.Проблемы духовности и нравственности в формировании экологического сознания 2008.-N11.168
49. Зенін О.К., Крюков Е.Л. Спосіб пластики глибоких дефектів покровних тканин стопи та гомілки 2008.-N11.172
50. Зенченков І.П.Духовні цінності фахівців фізичної реабілітації 2008.-N11.175
51. Колесник Ю.А.Социальная реабилитация инвалидов 2008.-N11.178
52. Ливацький О.В.Педагогічні аспекти виховання фізичних якостей школярів в умовах допрофільної підготовки 2008.-N11.182
53. Ломака Ж.М.Взаимосвязь духовности человека с факторами, формирующими здоровый образ жизни и здоровье 2008.-N11.185
54. Митюков В. А., Симарова А. В., Кириллов А. Н., Кучеренко Н. М., Пушкарева Н. С., Ярош А. Н.Современные взгляды на проблему возникновения заболеваний костно-мышечной системы у женщин в период перименопаузы и менопаузы (профилактика и физическая реабилитация) 2008.-N11.188
55. Ороховский В.И.Преподавание топографической анатомии при подготовке специалистов физической реабилитации 2008.-N11.194
56. Отравенко О. В.Програма формування духовного здоров'я школярів у системі фізичного виховання 2008.-N11.197
57. Партас И.Г., Балакирева Е.А., Партас О.В.Программа оздоровления детей среднего школьного возраста с заболеваниями дыхательной системы 2008.-N11.202
58. Поднебесная Е.В.Особенности регуляции центрального и периферического кровообращения мальчиков 12-14 лет на фоне физической нагрузки 2008.-N11.206
59. Семенова Н.Е., Касьянова Е. В., Попова Е. С.Методические особенности проведения занятий по обучению плаванию лиц с нарушениями зрительного анализатора 2008.-N11.210
60. Чурилов А. В., Мітюков В. О., Сімарова А. В., Писаренко П. М., Яковенко О. В.Особистості розвитку порушень психосоматичного стану здоров'я вагітних жінок, фізична та психологічна підготовка їх до пологів 2008.-N11.213
61. Щурова Н.В.Сучасні тенденції формування фізичного здоров' я старшокласників в умовах профільного навчання 2008.-N11.221


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com