ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N1
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N1

rus eng
Формат PDF (3,2 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Афанасьєв В.В., Мартинов Ю.О., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.Гипокінезія студентів вищих учбових закладів 2009.-N1.3
2. Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.Оцінка фізичного стану студентів навчального відділення настільного тенісу НТУУ "КПІ" 2009.-N1.5
3. Афанасьєв В.В., Бурлака І.В., Толмачова С.Є., Щербаченко В.К.Фізична культура за місцем роботи 2009.-N1.7
4. Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.Статура студентів навчального відділення настільного тенісу 2009.-N1.10
5. Ажиппо О.Ю.Деякі управлінські підходи до реалізації індивідуалізованого навчання студентів 2009.-N1.12
6. Бабич В.І., Нечаєва О.В. Адаптування педагогічної практики як важлива умова професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до формування культури здоров'я школярів 2009.-N1.15
7. Башкін І.М., Макарова Е.В., Коваленченко В.Ф.Сучасні тенденції в фізичній реабілітації осіб з церебральним паралічем 2009.-N1.17
8. Беземчук Л.В. "Дидактична карта" як засіб формування творчих умінь підлітків 2009.-N1.20
9. Богдановская Н.В., Маликов Н.В., Святодух А.Н., Кузнецов А.А., Попов С.Н.Особенности сосудистых реакций у спортсменов и спортсменок 18-20 лет на различных этапах тренировочного и соревновательного процессов 2009.-N1.25
10. Булгаков Д. О. "Ігрова" сутність людини і прикладні та компенсаторні функції спортивних єдиноборств 2009.-N1.28
11. Вальдамірова О.П., Чехова В.Є., Адаменко Н.М.Взаємозв'язок між емоціями та роботою внутрішніх органів дітей 2009.-N1.32
12. Ворфоломєєва І.В.Філософія Г.Сковороди у визначенні основ педагогічної рефлексії 2009.-N1.36
13. Габелкова О.Е.Проявление факторов стресса в разных видах спорта 2009.-N1.38
14. Галдина В.В., Трегуб В.В., Штых В.А.Формирование мотивации в спорте у юных гимнасток на этапе углубленной специализации 2009.-N1.42
15. Гончар О.В.Педагогічна взаємодія як педагогічне мистецтво 2009.-N1.47
16. Горбуля В.Б., Бессарабов Н.С., Горбуля В.А.Динамика подготовленности студентов факультета физического воспитания в учебном процессе по баскетболу 2009.-N1.50
17. Григус І.М.Підвищення рівня фізичного здоров'я хворих на легку персистуючу бронхіальну астму 2009.-N1.54
18. Давидова Ж.В.Критичне мислення як засіб формування духовно-ціннісних орієнтацій студентської молоді: обгрунтування актуальності проблеми 2009.-N1.59
19. Довбыш В.И., Баранец П.А.Развитие координационных способностей студентов на начальном этапе обучения волейболу 2009.-N1.62
20. Зуозене И.Ю., Скирене В. Поиск показателей, определяющих эффективность преодоления стартового отрезка в плавании 2009.-N1.64
21. Іонова О.М., Лукьянова Ю.С.Здоров'язбереження особистості як психолого-педагогічна проблема 2009.-N1.69
22. Кайдалова Л.Г. Професійна компетентність та імідж сучасного викладача 2009.-N1.72
23. Кашуба В.А., Ивчатова Т.В., Хабинец Т.А.Технология коррекции телосложения женщин с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс их тела 2009.-N1.75
24. Клочко Л.И.Основные физические качества спортсменов, которые занимаются бегом на марафонскую дистанцию 2009.-N1.79
25. Коваль В.Ю.Особливості міжособистісних відносин у студентському колективі 2009.-N1.82
26. Козіна Ж.Л., Чорний Ю.П., Поліщук С.Б.Вплив розвитку психофізіологічних здібностей на якість гри в захисті волейболісток високого класу 2009.-N1.85
27. Коштур Я.Є.Особливості навиків самообслуговування розумово відсталих підлітків 2009.-N1.90
28. Кучеров І. С.Нейробіологічна концепція навчання 2009.-N1.93
29. Лаврентьєв О.М.Професійна підготовка працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів України 2009.-N1.97
30. Ляпін В. П., Яковлєва К. В.Особливості соціально-психологічної профілактики екодевіантної поведінки серед студентської молоді 2009.-N1.100
31. Осова О.О.Внесок вітчизняних учених другої половини ХІХ століття у розробку проблеми вчителя 2009.-N1.103
32. Приступа Є.Н., Бріскін Ю.А., Линець М.М., Александров В.Ф.Клімато-географічні передумови організації у Львівській області підготовки спортсменів до Ігор ХХХ Олімпіади (м. Лондон, 2012 р.) 2009.-N1.105
33. Прихода І.В., Нєчаєва О.В., Терещенко М.М.Роль харчування у розвитку артеріальної гіпертензії 2009.-N1.109
34. Радченко А.В.Сучасний освітній напрям "Здоров'я людини": проблеми та перспективи 2009.-N1.112
35. Радченко Ю.Взаємозв'язок між психофізіологічними функціями і часом виконання технічних дій у висококваліфікованих борців 2009.-N1.114
36. Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А.Измерение и оценка двигательных способностей человека с позиций метрологии и физиологии мышечной деятельности 2009.-N1.118
37. Семенова А.В.Впровадження експериментальної системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів 2009.-N1.122
38. Сигал Н.С., Александров Ю.В., Воронова Ю.В.Индивидуально-психологические особенности спортсменов подвижных видов спорта в условиях стресса 2009.-N1.125
39. Скирене В., Зуозене И.Ю.Динамика показателей соревновательной деятельности сильнейших пловцов Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием 2009.-N1.131
40. Собко С.Г.Фізична культура особистості студента крізь призму гуманістичної парадигми освіти 2009.-N1.135
41. Халайджи С.В.Профессионально-прикладная физическая подготовка студенток энергетических специальностей к работе в энергетическом комплексе 2009.-N1.139
42. Чопик Р. В.Характеристика методики навчання технічних прийомів баскетболу учнів молодших класів з комплексним використанням основних опорних точок та адаптованого спортивного устаткування 2009.-N1.142
43. Щербіна В.К.До питання особистісно-професійного розвитку в системі фахової підготовки майбутнього вчителя економіки 2009.-N1.145
44. Яшна О.П.Питання соціалізації дітей засобами адаптивної фізичної культури в умовах центрів соціальної реабілітації 2009.-N1.148
45. Wnorowski Krzysztof.Skutecznosc dzialania w ma?ych grach m?ldych siatkarek a trenerska ocena gry klasyfikowanej 2009.-N1.152


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com