ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2012, N8
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2012, N8

rus eng
Формат PDF (2,1 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бубка С.Н. Роль Алексея Бутовского в становлении олимпийского движения 2012.-N8.5
2. Васьков Ю.В. Проблема впровадження рухових тестів на уроках фізичної культури 2012.-N8.9
3. Віндюк П.А. Реабілітація підлітків хворих на церебральний параліч засобами фізичної культури 2012.-N8.13
4. Волошин О. Р. Валео-педагогічна культура батьків та її роль у формуванні здорового способу життя дітей дошкільного віку 2012.-N8.17
5. Воропай С.М., Бур'яноватий О.М. Вплив занять військово-спортивним багатоборством на рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7 років у групах початкової підготовки 2012.-N8.21
6. Головченко О.І., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л. Стан функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи студенток з різним рівнем рухової активності 2012.-N8.25
7. Грибан Г.П. Тенденції розвитку методичної системи фізичного виховання студентів в освітній практиці у ХХ столітті 2012.-N8.30
8. Гуніна Л.М. Механізми пливу препарату епадол на спеціальну тренованість висококваліфікованих важкоатлетів 2012.-N8.34
9. Дух Т.І. Порівняльний аналіз рівня фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів 2012.-N8.39
10. Каленіченко О.В., Артюшенко О.Ф., Барановська Т.В., Коваленко С.О. Крос-спектральний аналіз коливань кардіодинаміки у спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу 2012.-N8.44
11. Колумбет О.М. Психофізичні особливості трудової діяльності вчителів-наочників 2012.-N8.48
12. Назимок В.В. Мотивація студентів до занять боксом у процесі фізичного виховання 2012.-N8.54
13. Ольховий О.М. Технологічна послідовність створення компонентів системи підготовки майбутніх офіцерів до управління фізичною підготовкою 2012.-N8.57
14. Печко О.М. Важливість педагогічних умінь в оцінці майбутніх вчителів фізичної культури 2012.-N8.62
15. Пилипей Л.П. Стан рекреаційної активності студентів вищих навчальних закладів на сучасному етапі 2012.-N8.65
16. Попадьїн В.В., Головійчук І.М., Номеровський С.В. Плавання як важливий фактор розвитку фізичних здібностей 2012.-N8.70
17. Романенко В.А., Хорьяков В.А., Мосенз В.А., Соколова В.Ю., Крайняя Н.В, Иванова С.Д. Генетические детерминанты физического статуса человека на различных этапах онтогенеза 2012.-N8.74
18. Самошкина А.В. Влияние комплекса "Bodyflex" на общую физическую работоспособность студентов, перенесших острое респираторное заболевание 2012.-N8.79
19. Самсутіна Н.М. Критерії, показники та рівні сформованості професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури 2012.-N8.83
20. Семенова Н.В., Магльований А.В. Динаміка показників загальної фізичної працездатності студенток І курсу медичного коледжу під впливом диференційованого обсягу рухової активності 2012.-N8.87
21. Стасюк Р.М., Востоцька І.Ф., Осіпова І.Л. Шляхи покращення емоційного стану студентів вищого навчального закладу засобами фізичного виховання 2012.-N8.91
22. Степанченко Н.І. Роль професійної мотивації в системі підготовки студентів фізкультурних вузів 2012.-N8.94
23. Сышко Д.В. Влияние паравертебральной миорелаксации на произвольную максимальную вентиляцию легких у квалифицированных спортсменов 2012.-N8.99
24. Хорошуха М. Ф. Особливості змін латентних періодів сенсомоторних реакцій у юних спортсменів 13-16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу 2012.-N8.103
25. Хуртик Д.В. Особенности технической подготовки спортсменов с нарушениями слуха в различных видах спорта 2012.-N8.110
26. Чернозуб А.А. Методологічні аспекти визначення величини фізичного навантаження в спорті 2012.-N8.114
27. Шиян О.І. Формування середовища сприятливого для здоров'я у контексті забезпечення якості освіти 2012.-N8.120
28. Шлапаченко О.А. Застосування ігрових занять для розвитку просторового мислення дітей 5-8 років зі спастичною диплегією 2012.-N8.124
29. Юрчишин Ю.В., Дутчак М.В. Ефективність експериментальної технології залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості у покращенні показників фізичного стану 2012.-N8.130
30. Напиерала Марек, Чеслинска Мирослава, Станкевич Блазей, Дикс Барбара. Соматическое строение и двигательные навыки учащихся в пубертатном периоде 2012.-N8.134


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com