ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N4
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N4

rus eng
Формат PDF (2,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андреева Н.О.Процесс обучения элементам художественной гимнастики (технике бросков и ловли мяча) на уроках физической культуры в средней школе как один из средств развития ловкости и гибкости у младших школьников 2011.-N4.3
2. Антонюк О.В., Пуцов С.О., Кононець Б.В.Просторово-часові характеристики структури руху ривка у важкоатлеток з урахуванням антропометричних показників 2011.-N4.7
3. Арєшина Ю.Б.Ребілітаційне навчання батьків як необхідна складова фізичної реабілітації дітей дошкільного віку із захворюваннями дихальної системи 2011.-N4.12
4. Артюшенко А.О.Рівні сформованості в учнів загальноосвітньої школи змістово-орієнтаційної мобільності як аналітико-програмуючої складової довільного управління поведінкою і руховою діяльністю 2011.-N4.18
5. Aфанасьєва О.В., Євдокімов Є.І.Застосування індексу кердо в практиці фізичного реабілітолога 2011.-N4.23
6. Білокопитова Ж.А., Лаврентьєва В.О., Кожевнікова Л.К.Ефективність розробленої програми з розвитку координаційних здібностей дівчаток 10-13 років, які займаються художньою гімнастикою 2011.-N4.27
7. Брега Л.Б., Григус І.М.Аналіз можливості фізичної реабілітації при тазових передлежаннях і неправильних положеннях плода під час вагітності 2011.-N4.31
8. Верблюдов І.Б., Кудренко А.І., Шошура Н.Д.Практична реалізація поняття "культура здоров'я" у процесі фізичного виховання студентів педагогічних вузів 2011.-N4.35
9. Вовк Л.В.Биологические факторы нарушений психического здоровья и их влияние на здоровый образ жизни студентов специальной медицинской группы 2011.-N4.39
10. Ворона В.В.Вплив засобів лижної підготовки на фізичний стан підлітків 11-12 років 2011.-N4.43
11. Ганчар А.И.Возможности формирования навыков плавания в процессе физического воспитания и спорта у курсантов вуза с учетом гендерных отличий 2011.-N4.46
12. Глазунов С.І.Оптимізація змісту рукопашного бою для офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки 2011.-N4.51
13. Горбенко О.В.Процес інтеріорізації, ідентифікації, інтерналізації як складова частина психолого-педагогічного механізму вивчення східних бойових мистецтв серед студентської молоді 2011.-N4.55
14. Григус І.М.Ефективність фізичної реабілітації при хронічному гастродуоденіті у дітей 2011.-N4.58
15. Гусак О.Д., Романчук С.В.Роль фізичної підготовки у вирішенні завдань психологічної підготовки військовослужбовців 2011.-N4.61
16. Драгнєв Ю.В.Використання інформаційних технологій в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури як передумова професійного розвитку в умовах інформатизації вищої освіти 2011.-N4.65
17. Дудник І.О.Готовність підлітків до вольових напружень і педагогічні умови її формування у процесі фізичного виховання в загальноосвітній школі 2011.-N4.68
18. Захаріна Є.А., Глоба Т.А.Використання засобів настільного тенісу в процесі фізичного виховання студентів 2011.-N4.73
19. Козирєв А.В.Роль генів AMPD1, CNB та COL1A1 у схильності до занять академічним веслуванням 2011.-N4.77
20. Козлов Ю., Лазарева Е. Квопросу использования средств физической реабилитации при нарушениях опорно-рессорных свойств стопы у детей дошкольного возраста 2011.-N4.80
21. Козлова В.А.Проблеми формування мотивації студентів на здоров'язбереження 2011.-N4.84
22. Козлова О.К.Вплив професіоналізації легкоатлетичного спорту на вікові межі збереження вищої спортивної майстерності спортсменів високої кваліфікації 2011.-N4.88
23. Конова Л.А.Оздоровчі ходьба і біг - універсальні засоби рухової активності 2011.-N4.91
24. Коробейнікова Л.Г.Детермінанта психофізіологічного стану у спортсменів високої кваліфікації з різнимим емоційними характеристиками 2011.-N4.94
25. Курко Я.В., Кульчицький З.Й.Особливості рівня фізичного стану спортсменів за різних погодних умов 2011.-N4.98
26. Куртова Г.Ю.Дослідження способу життя та стану здоровя студентів факультету фізичного виховання 2011.-N4.101
27. Кутек Т.Б.Електроміографічні дослідження в процесі вдосконалення управління спортивною підготовкою спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках 2011.-N4.104
28. Маланюк Л.Б.Соматометрична характеристика юнаків Прикарпаття 2011.-N4.107
29. Мамедов Г.Н.Удосконалення психологічної підготтовленності футболістів віком 14-15 років 2011.-N4.111
30. Михальчук Т.Особливості впливу занять оздоровчою ходьбою на організм людей похилого віку 2011.-N4.115
31. Мордвінова А.В., Бурла О.М.Фізіологічні показники тренованості студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом 2011.-N4.118
32. Пилипчук В.В., Августинович М.Б., Курінов О.Ю.Надлишкова маса тіла студентів як проблема метаболізму і фізичної активності 2011.-N4.122
33. Подлесний О.І.Вплив мотивації досягнення на підвищення професійно - прикладної фізичної підготовленості студентів 2011.-N4.125
34. Проскуров Е.М.Особенности использования силовых упражнений, как средства улучшения физического развития мальчиков 5 - 6х классов, в процессе факультативных занятий по спортивной гимнастике 2011.-N4.130
35. Романенко Я.М., Лянной Ю.О.Методологія дослідження якості життя хірургічних хворих у процесі фізичної реабілітації 2011.-N4.134
36. Седляр Ю.В.Характеристика научных исследований в спортивном скалолазании (обзор статей, тезисов, программ, методических работ) 2011.-N4.138
37. Сітнікова Н.С., Каменєва М.Ю Місце сегментарного масажу у фізичній реабілітації хворих на хронічний бронхіт 2011.-N4.143
38. Фаворитов В.М., Карпенко Є.В.Програми розвитку силових якостей юнаків 16-17 років в академічному веслуванні 2011.-N4.146
39. Фаныгина О.Ю.Применение средств и методов общей физической подготовки в тренировке боулера 2011.-N4.150
40. Хорошуха М.Ф.Вивчення взаємозв'язку між агресивністю і тривожністю у юних спортсменів 13-16 років з різною спрямованістю тренувального процесу 2011.-N4.154
41. Хорьяков В.А.Методология прогнозирования успешности спортивной деятельности юных борцов на различных этапах онтогенеза 2011.-N4.157
42. Маркович С., Маркович К., Крамськой С.Відмінності між моторним статусом хлопчиків і дівчаток у препубертатному період 2011.-N4.161
43. Фатхлун Мурад, Хермасі Сухаїл, Щеллі Мохамед Сухаїл, Бен Себаа Абделкрім.Відношення між вибуховою силою кидка набівного м'яч назад, швидкістю м'яча при кидку і показниками вертикальних стрибків у гандболістів 2011.-N4.164


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com