ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N3
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N3

rus eng
Формат PDF (2,4 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Адашевский В.М., Дулевски Михал, Ермаков С.С.Биомеханические аспекты технико-тактических действий в дзюдо 2011.-N3.3
2. Артюшенко А.О.Рівні сформованості в учнів загальноосвітньої школи операційної мобільності як виконавчої складової довільного управління руховою діяльністю 2011.-N3.8
3. Березка С.М.Теоретичні та методичні знання студентів з навчальної дисципліни "фізичне виховання" 2011.-N3.12
4. Боднарчук О.М., Заневський І.П.Ставлення до фізичної культури першокласників та їхніх батьків 2011.-N3.15
5. Борисова О.В., Мичуда Ю.П.Теннис как вид спортивно-коммерческой деятельности 2011.-N3.20
6. Вертель А.В., Градусов В.А.Методы контроля ответной реакции сердечно-сосудистой системы юных волейболистов 10 - 14 лет на воздействие физических нагрузок скоростно-силовой направленности 2011.-N3.26
7. Глоба Г.В. Актуальні аспекти методики застосування комбінованої аеробіки у процесі занять з фізичної культури учнів основної школи 2011.-N3.30
8. Гончар О.В.Міжособистісний конфлікт як складова педагогічної взаємодії агентів навчального процесу в системі вищої школи 2011.-N3.35
9. Григус І.М., Миронюк Л.В.Особливості проведення фізичної реабілітації у хворих на вогнищеву пневмонію 2011.-N3.39
10. Гулбани Р.Ш., Заед Ю.В., Хагнер-Деренговска Магдалена.Профилактика асимметричной осанки школьников среднего возраста средствами физической реабилитации 2011.-N3.42
11. Драгнєв Ю.В.Інформаційний та освітній простори у вищому навчальному закладі та їх вплив на професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури 2011.-N3.46
12. Єфремов С. В.Роль семінарського заняття у навчальному процесі середньої та вищої шкіл 2011.-N3.49
13. Зайцев В.П., Ермаков С.С., Манучарян С.В.Рекреационные ресурсы - основа активного отдыха человека 2011.-N3.52
14. Захаріна Є. А.Впровадження "Паспорту здоров'я" в навчальний процес підготовки фахівців з фізичного виховання 2011.-N3.62
15. Івахненко А.А.Корекція та розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор 2011.-N3.66
16. Казакова С.М., Казаков Є.О., Чорна Т.Г., Можейко Т.В.Динаміка основних показників життєдіяльності дітей з церебральним паралічем під дією методів фізичної реабілітації 2011.-N3.69
17. Калініченко О.М.Особливості музичного супроводу на уроках фізичної культури з використанням комплексів аеробіки в школі 2011.-N3.73
18. Караулова С.І., Маркаданов Є.П.Особливості технічної підготовленості легкоатлетів у естафетному бігу 2011.-N3.76
19. Коваленко Т.М., Лянной Ю.О., Жабченко І.А.Програма комплексної реабілітації вагітних із аліментарно-конституційним ожирінням у третьому триместрі 2011.-N3.79
20. Козина Ж., Прусик Кр., Прусик Е., Горнер К.Педагогические, рекреационные и реабилитационные особенности системы физического воспитания в интегральном развитии детей в возрасте 1-5 лет 2011.-N3.84
21. Куделко В.Е., Яковенко Ю.О., Королінська С.В.Адаптаційні засоби фізичного виховання студентів у формуванні культури здоров'я молоді 2011.-N3.99
22. Куртова Г.Ю.Проблеми та перспективи неперервної освіти в галузі фізичної культури та спорту 2011.-N3.102
23. Маликова А.Н.Влияние реабилитационных мероприятий на психофизиологическое состояние работниц промышленного предприятия 26-35 лет 2011.-N3.105
24. Марченко О.Ю.Вплив занять спортом на формування загальних життєвих та ціннісних орієнтацій студентів ВНЗ 2011.-N3.109
25. Михута И.Ю.Факторная структура психофизической готовности суворовцев старшего школьного возраста к военно-профессиональной деятельности 2011.-N3.112
26. Міхеєнко О.І.Культура харчування як складова культури здоров'я людини (валеологічний аспект) 2011.-N3.116
27. Нечипоренко Л.А.Педагогічні умови вдосконалення особистісних здібностей учнів різного шкільного віку на уроках фізичного виховання 2011.-N3.122
28. Номеровський С.В.Освітньо-методична функція системи фізичної підготовки військовослужбовців і ступінь її наукового обгрунтування 2011.-N3.126
29. Пруднікова М.С., Чуб О.О.Дослідження рівня морфофункціонального стану юних велосипедисток 12-14 років, які спеціалізуються в БМХ 2011.-N3.131
30. Русланов Д.В., Прусик Кр., Прусик Е., Горнер К.Новые технологии: программа оздоровительных упражнений с психоэмоциональной направленностью 2011.-N3.134
31. Сватьєв А.В.Організація професійної підготовки тренера-викладача до майбутньої професійної діяльності у вищих навчальних закладах України 2011.-N3.140
32. Ситникова Н.С., Тиховський Т.О.Водно-игровые комплексы как один из факторов повышения эффективности учебно-тренировочного процесса юных спортсменов 2011.-N3.144
33. Томенко О.А.Взаємозв'язок між показниками соматичного здоров'я, рухової активності, теоретичної підготовленості, оволодіння руховими діями та мотиваційно-ціннісної сфери школярів 2011.-N3.148
34. Шаров С.В.Використання диференційованих навчальних завдань під час самостійної роботи студентів 2011.-N3.151


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com