ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N10
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N10

rus eng
Формат PDF (1,6 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Aфонін В.М., Кізло Л.М., Попович О.І. Підвищення рівня підготовленості курсантів військових інститутів при виконанні спеціальних вправ (на прикладі смуги перешкод) 2010.-N10.3
2. Бондаренко В.В. Шляхи вирішення проблеми формування у курсантів спеціальних якостей, необхідних для успішного протистояння нападу озброєного супротивника 2010.-N10.6
3. Борова Т. А. Модель діяльності та взаємодії керівника і науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу 2010.-N10.9
4. Віндюк А.В. Дефініції з професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи 2010.-N10.13
5. Гальченко О.М. Розвиток фізичної культури серед учнівської молоді Донбасу (20-ті роки ХХ століття) 2010.-N10.17
6. Герцик А.М. Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій 2010.-N10.21
7. Гончар О.В. Витоки розвитку ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального процесу 2010.-N10.25
8. Дмитриев С.В. Антропно-технологические методы обучения двигательным действиям с использованием средств эвристики и метафоризации мышления 2010.-N10.30
9. Драгнєв Ю. В. Акмеологічний аспект професійного становлення майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації освіти 2010.-N10.43
10. Дьяченко А.Ю. Проявления специального функционального потенциала квалифицированных спортсменов в академической гребле с различным типом физиологической реактивности 2010.-N10.46
11. Конох А.П., Притула О.Л.Використання сучасних інноваційних технологій в процесі фізичного виховання студентів на основі поглибленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки 2010.-N10.49
12. Медведєва І.М. Методичні засади технології навчання майбутніх тренерів-викладачів побудові змагальних композицій з фігурного катання на ковзанах 2010.-N10.52
13. Медведєва І.М. Методика навчання майбутніх тренерів-викладачів з фігурного катання на ковзанах особливостям підготовки кваліфікованих спортсменів до змагань 2010.-N10.56
14. Попичев М.И. Педагогический анализ диагностики студентов юридического института, посещающих дисциплину "Физическое воспитание" 2010.-N10.60
15. Ровная О.А., Ровный А.С., Ильин В.Н. Межсенсорные отношения как система сенсорного контроля двигательной деятельности спортсменок синхронного плавания 2010.-N10.65
16. Самаріна С.І. Професійна діяльність учителя у контексті формування дисциплінованої поведінки учнів загально-освітньої школи на теренах України (ІІ половина ХІХ - початок ХХ століття) 2010.-N10.70
17. Степанець І.О. Особливості навчання обдарованої молоді та становлення викладача-вихователя в сучасній Німеччині крізь призму педагогічних поглядів Г.Сковороди 2010.-N10.74
18. Ткачук В.Г., Ровный А.С., Леус Л.И. Функциональное состояние различных сенсорных систем при репродукции спортсменами точностных движений 2010.-N10.77
19. Турчина Н.І. Функціональний стан нервової системи спортсменів ігрових видів спорту 2010.-N10.82
20. Фіногенов Ю.С. Чинники, що обумовлюють рівень фізичної підготовленості військовослужбовців сухопутних військ збройних сил України 2010.-N10.86
21. Хорошуха М.Ф. Вплив тренувальних навантажень різної спрямованості на стан здоров'я підлітків, які навчаються в інтернатних закладах спортивного профілю (за результатами багаторічних спостережень автора) 2010.-N10.89
22. Шульга А.С. Техника соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в скоростном лазании 2010.-N10.94
23. Boraczynski T., Zaporozhanov V.A. Kryteria oceny indywidualnych predyspozycji motorycznych dziewcząt uprawiajających gimnastykę sportową 2010.-N10.97


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com