ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N8
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N8

rus eng
Формат PDF (1,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1.Бобровник В.И., Криворученко Е.В.Особенности физической подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в прыжковых дисциплинах легкой атлетики2010.-N8.3
2.Бойчук Р. І. Структура та зміст програми розвитку координаційних здібностей юних волейболісток на етапі початкової підготовки2010.-N8.8
3.Бріскін Ю.А., Пітин М.П., Антонов С.В. Динаміка тренувальних навантажень висококваліфікованих стрільців з лука в передзмагальному мезоциклі 2010.-N8.12
4.Будаг'янц Г.М. Здоров'я старшокласників і його залежність від зовнішнього оточуючого середовища2010.-N8.15
5.Вовк В. М. Проблемы моделирования физического воспитания ученической и студенческой молодежи2010.-N8.18
6.Галенко Т.П.Цінності як основа формування у старших підлітків ставлення до власного здоров'я2010.-N8.22
7.Гоншовський В.М. Структура зміни фізичної підготовленості майбутніх рятувальників з різними соматотипами на етапах навчання у ВВНЗ2010.-N8.25
8.Дулибский А. В. Повышение эффективности спортивного отбора в футболе2010.-N8.29
9.Загура Ф.І., Лесько О.М., Козіброда Л.В.Вплив занять за системою пілатеса на психоемоційні стани жінок першого зрілого віку2010.-N8.34
10.Івчатова Т.В. Корекція порушень постави жінок першого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітнесом2010.-N8.37
11.Кірко Г.О. Визначення актуальності щодо ведення здорового способу життя студентами 2010.-N8.41
12.Корягін В. М., Головятинська С. М., Цьовх Л. П., Блавт О.Визначення ролі викладача фізичного виховання у формуванні свідомості студентів спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів2010.-N8.44
13.Ли Бо.Формирование направленности тренировочного процесса на основании оценки аэробного энергообеспечения квалифицированных спортсменов в спортивных танцах2010.-N8.50
14.Лисяк В.М. Оцінка впливу фізичної культури та спорту на формування особистих якостей студентів2010.-N8.53
15.Марченко О.Ю.Вплив занять спортом на самооцінку фізичного розвитку студентів різних груп2010.-N8.56
16.Мичуда Ю.П., Юсcеф Юсcеф Али.Пути совершенствования социально-экономических основ развития физической культуры и спорта в Республике Ливан2010.-N8.61
17.Ніколайчук І. Ю., Андреєва В. В., Ляпін В. П., Мамаєва О. В.Вплив творчої діяльності на формування духовно-фізичних якостей особистості2010.-N8.65
18.Омельчук О.В.Особистісно - орієнтований підхід в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін - основа формування професійної компетентності майбутнього учителя фізичної культури2010.-N8.68
19.Полищук В.Д., Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А.Использование тренировочных средств легкоатлетами и спортсменами силовых видов спорта в подготовительном периоде2010.-N8.71
20.Попрошаєв О.В., Зінченко С.Г., Каратаєва Д.О., Фішев С.О.Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у вищих навчальних закладах України2010.-N8.74
21.Сидорченко К.М.Врахування соматотипу школярів при корегуванні їх здоров'я в процесі фізичного виховання 2010.-N8.77
22.Сидорченко К.М.Стан здоров'я та шляхи його покращення у дітей шкільного віку у спеціальних медичних групах2010.-N8.80
23.Сікура А.Й.Використання теорії провідності хвильових коливань при виконанні фізичних вправ2010.-N8.83
24.Тарабрина Н.Ю.Оздоровительная коррекция физического состояния студентов с функциональными нарушениями шейно-грудного отдела позвоночника2010.-N8.86
25.Тітович А.О.Залежність результатів виконання спортивних вправ від психічного стану студентів, що займаються спортом2010.-N8.90
26.Троценко В.В.Вплив рухової активності на формування стійких навичок здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів2010.-N8.93
27.Тупеев Ю.В., Бойко В.Ф.Повышение эффективности процесса обучения базовой технике двигательных действий борцов вольного стиля на этапе начальной подготовки с использованием компьютерных технологий2010.-N8.96
28.Ходинов В.Н.Адаптационные эффекты, характеризующие изменения реакций кровообращения и дыхания под влиянием тренировочных занятий с использованием различных активирующих воздействий2010.-N8.101
29.Хотієнко С.В., Азанова Т.Д. Розуміння студентами залежності індивідуального стану здоров'я від факторів соціального середовища2010.-N8.109
30.Чичкан О.А., Чехонюк О.Показники змагальної діяльності веслувальниць на байдарках на олімпійській дистанції2010.-N8.112
31.Шапран О.І. Організація інноваційного навчання в середніх закладах освіти2010.-N8.115
32.Piotr Kuśmierczyk, Wiktor Bołoban, Marian Szyper. Optymalizowanie modelu sieciowego odzwierciedlającego wspуłzależność ćwiczeń stanowiących treść nauczania w skokach akrobatycznych na ścieżce2010.-N8.119


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com