ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N5
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N5

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андріанов А.М.Значення окремих індивідуальних особливостей дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання руховим діям 2008.-N5.3
2. Бабенко В.Г.Особенности формирования физической подготовленности студентов вузов Белостока и Гродно 2008.-N5.6
3. Безкоровайний Д.О.Активность форм самосознания для формирования мировоззренческих моральных качеств у студенческой молодежи 2008.-N5.9
4. Бойко Г.М.Современные подходы к формированию физической культуры личности студентов технического вуза 2008.-N5.13
5. Вакуленко Т.С.Професійна культура вчителя як особистісний і соціальний феномен 2008.-N5.16
6. Вербенко М.М., Калиниченко І.О.Оценка физического состояния студентов первого и второго курсов дневного отделения Донбасского государственного технического университета 2008.-N5.19
7. Верблюдов І.Б., Лоза Т.О.Формування пізнавальної активності студентів при застосуванні в навчальному процесі нових інформаційних технологій 2008.-N5.22
8. Голяка С.К., Степанюк С.І., Городинська І.В.Структура педагогічної технології формування в учнів загальноосвітньої школи мотивації до систематичних занять фізичною культурою 2008.-N5.27
9. Григус І. М., Джига О.Д.Применение специфических принципов в профессиональной адаптации преподавателей экономического профиля в авиационном вузе 2008.-N5.31
10. Гунько П.М.Физическое воспитание: организационно-педагогические условия эффективного взаимодействия школы и семьи 2008.-N5.34
11. Єгорова О.В.Професійно-функціональна характеристика готовності педагогів до інноваційної діяльності у сфері компетентнісно зорієнтованої освіти 2008.-N5.36
12. Жосан И.А.Вдосконалення самостійної роботи студентів як умова ефективності модульно-кредитної системи навчання 2008.-N5.40
13. Журавель О.В., Закорко І.П., Олексенко І.М.Застосування уроків з заздалегідь відомою дією для розвитку координаційних здібностей школярок 10-11 років 2008.-N5.44
14. Зубаль М.В.Актуальность проведения тестирования по комплексной оценке физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ 2008.-N5.46
15. Каніщева О.П.Некоторые вопросы профессиональной ориентации молодежи 2008.-N5.50
16. Кириченко О.В.Об эффективности игровых заданий на практических занятиях по иностранным языкам в общей системе професcиональной подготовки бакалавров (из опыта работы со студентами, изучающими русский язык в Академии физического воспитания и спорта Грузии) 2008.-N5.53
17. Кожевнікова Л.К., Дзюба З.Г., Вертелецька Н.І.Пошук дієвих шляхів формування рухової культури у процесі фізичного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів 2008.-N5.58
18. Койгушская Г.П., Евтушенко В.М., Федосеева О.В.Исследование бюджета рабочего времени студентов высших учебных заведений 2008.-N5.61
19. Компанієць Ю.А.Взаємозв'язок пізнавальної активності та розвитку мотивації до занять фізичною культурою в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл 2008.-N5.63
20. Копчикова С.Г., Драгунов Л.О.Элементы театральной игры в обучении иностранному языку 2008.-N5.68
21. Кротов Г.В.Фізична підготовленість дітей середнього шкільного віку із різним станом здоров'я 2008.-N5.71
22. Кузнецова В.М.Мотивации личности студента в учебном процессе 2008.-N5.74
23. Лисяк В.М.Соціальні детермінанти формування позитивного ставлення до здорового способу життя у учнів середнього шкільного віку 2008.-N5.77
24. Литвиненко А.Н.Роль физического воспитания в профессиональной подготовке курсантов учебных заведений Министерства внутренних дел (МВД) Украины 2008.-N5.81
25. Лукашенко О.М.Учебная дисциплина "Гимнастика" в подготовке специалистов физической культуры 2008.-N5.84
26. Лутовинов Ю.А.Професіоналізм учителя фізичної культури - запорука здорової дитини 2008.-N5.87
27. Мусієнко О.В., Крапівіна К.О., Стрельченко В.В., Яремчук Ю.Я., Щепанський Ю.Я.Изучение двигательных качеств и функциональных показателей студентов под влиянием физических упражнений 2008.-N5.92
28. Олешко В.Г.Развитие быстроты и координационных способностей у школьников с использованием психомоторных упражнений 2008.-N5.95
29. Петренко С.А.Управлінська компетентність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту 2008.-N5.99
30. Петрович В.В.Оптимизация процесса профессиональной подготовки учителя физической культуры на основе применения педагогических условий, направленных на развитие коммуникативной культуры 2008.-N5.101
31. Помазан А.А.Ценностные ориентации студентов вуза физической культуры 2008.-N5.106
32. Прихода И.В.Можливості ритмічної гімнастики у розвитку особистості 2008.-N5.108
33. Пронтенко К.В.Моделювання ситуацій в підготовці інспекторів дорожньо-патрульної служби до застосування силового впливу 2008.-N5.111
34. Прудникова М.С.Воспитательное значение грузинских народно-национальных подвижных игр и физических упражнений 2008.-N5.115
35. Романчук С.В., Старчук О.О., Таран В.С., Боярчук О.М., Радкевич О.М., Гусак О.Д.Становление физической культуры как важнейший компонент в совершенствовании развития личности 2008.-N5.117
36. Сембрат А.Л.Баскетбол как фактор гармоничного сочетания умственного и физического развития студентов 2008.-N5.120
37. Серорез Т.Б.Некоторые аспекты подготовки кадров высшей квалификации по специальности "Физическая культура" 2008.-N5.123
38. Сидорченко К.М.Основные понятия метапринципа гуманизации физического воспитания 2008.-N5.130
39. Ситникова Н.С.О проблеме подготовки физкультурно-педагогических кадров в современных условиях 2008.-N5.134
40. Старчук О.О., Романчук С.В., Гусак О.Д.Совершенствование координационных способностей как средство формирования прикладных навыков и умений при подготовке курсантов вузов МВД Украины к профессиональной деятельности 2008.-N5.138
41. Сышко Д.В.Базисная модель деятельности преподавателя по формированию физкультурного тезауруса у студентов вуза 2008.-N5.141
42. Тимошенко О.В.Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичного виховання в процесі педагогічної практики в дошкільних освітніх установах 2008.-N5.143
43. Хорошуха М.Ф.Оперативное управление функциональной готовностью пианисток к профессиональной деятельности посредством нагрузок скоростного характера 2008.-N5.147
44. Шаверський В.К.Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до профільного навчання у старшій школі 2008.-N5.151
45. Юхимук В.П.Про розуміння студентами інституту фізичної культури суті образу майбутньої професійної діяльності 2008.-N5.154
46. Ягелло В., Крушевский А.Педагогическое проектирование в формировании профессиональной компетентности специалиста в сфере физической культуры и спорта 2008.-N5.158
47. Niewiadomska M., Radzijewska M.О социальной и образовательной сущности физической культуры 2008.-N5.161


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com