ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПОЛЬШЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Авторы Ермакова Татьяна Сергеевна
tatiana-iermakova@rambler.ru
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
ул. Артема, 29, г. Харьков, 61002, Украина
ORCID: 0000-0002-3081-0229

Аннотация Цель: анализ прогрессивных идей формирования культуры здоровья и укрепления здоровья школьников в педагогических взглядах деятелей прошлого. Материал: проведен анализ более 30 источников научной и педагогической литературы. Результаты: установлено, что зарождение педагогических идей в Польше произошло в эпоху Возрождения, чему способствовали открыты первые школы и Краковский университет, которые дали обществу и миру великих ученых и педагогов. Именно в это время педагоги, врачи, гуманисты Польши проявляли значительный интерес к охране, сохранению и укреплению здоровья, а также физическому воспитанию подрастающих поколений, пытаясь воспитать здоровых и активных людей. Выводы: плеяда педагогов, врачей Польши обогатили мир знаниями о формировании и сохранении здоровья детей и молодежи не только средствами физического воспитания, но и соблюдением правил гигиены, правильного питания и закаливания, тем самым предоставив термину «культура здоровья» более широкое значение.
Ключевые слова культура здоровья; физическое воспитание; гигиеническое воспитание; развитие; формирование; Польша; личность; здоровье;
Ссылки Гах Р.В. Внесок польських педагогів у розвиток фізичного виховання (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Р.В. Гах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2011. - Вип. 13. - С. 98-100. - (Серія №15: «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт»).

Bobrowska-Nowak W. Poczatki i rozwoj dzialalnosci opiekunczej na ziemiach polskich od polowy XVII stulwcia do zakonczenia i Wojny Swiatowej / W. Bobrowska-Nowak. - Warszawa, 1994. - s. 22.

Demel M. Aleksander Landy. Źycie i dzieło / M. Demel. - Warszawa, 1982. - S. 110.

Gaj J. Dzieje kultury fizycznej w Polsce / J. Gaj, K. Hadzełek. - Poznań, 1997. - 293 s. - (Seria: Podręczniki).

Gołębiowski Ł. Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub niektórych tylko prowincjach / Ł. Gołębiowski. - Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1983. - S. 332.

Gora W.A. Tradycje Opieki i Pomocy spolecznej w Polsce / W.A. Gora. - Warszawa, 1997. - S. 25.

Kacprzak M. Higiena szkolna / M. Kacprzak. - Warszawa: PZWL, 1958. - S. 27.

Korczak J. Wstępne słowo do książki J. Śniadeckiego „O wychowaniu fizycznym dzieci” / J. Korczak. - Warszawa, 1920. - S. 2-4.

Krasuski A. Leopold Lafontaine, lekarz, działacz społeczny, protochirurg armii Księstwa Warszawskiego / A. Krasuski // Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych. - Kraków, 1942. - T. II. - S. 17-19.

Krawczyk Z. Społeczno-kulturowe funkcje wychowania fizycznego i sportu. Analiza poglądów Eugeniusza Piaseckiego / Z. Krawczyk // Natura Kultura Sport, kontrowersje teoretyczne w Polsce. - Warszawa, 1970. - Pp. 163-217.

Kurdybacha L. Pisma wybrane / L. Kurdybacha. - Warszawa: WSiP, 1976. - T. I. - 506 s.

Lipoński W. Sport in the Slavic World before Communism: Cultural Traditions and National Functions / W. Lipoński // The European Sports History Review, 1999. - Vol. 1. - Pp. 25-27.

Madejski E. Gimnastyka racjonalna / E. Madejski. - Lwów, 1871. - 78 s.

Mizia T. Wstęp do „Powinności nauczyciela” G. Piramowicza / T. Mizia. - Warszawa: PZWS, 1958. - S. 5.

Oganowski Z. 700 lat myśli Polskiej. Filozofia i myśl społeczna XVII wieku / Z. Oganowski. - Warszawa: PWN, 1993. - 738 s.

Petrycy S. Pisma wybrane / S. Petrycy. - Warszawa: PWN, 1956. - 589 s.

Piramowicz G. Powinności nauczyciela / G. Piramowicz. - Warszawa: WSiP, 1988. - 168 s.

Radiukiewicz S. Zarys rozwoju higieny i medycyny szkolnej w Polsce / S. Radiukiewicz // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, 1973. - Vol. 2. - S. 5-10.

Radwan-Praglowski J. Polski Wiek Dziewietnasty / J. Radwan-Praglowski, K. Frysztacki // Spoleczne Dzieje Pomocy Czlowiekowi: Od Filantropii Greckiej do Pracy Socjalnej, 1997. - S. 257-258.

Rej M. Żywot człowieka poczciwego. Ossolineum / M. Rej. - Wrocław, 1956. - 672 s.

Rotkiewicz M. Problematyka wychowania fizycznego na zjazdach nauczycielskich i kongresach pedagogicznych / M. Rotkiewicz, K. Hądzelek. - Warszawa, 1993. - S. 7-19.

Rotkiewicz M. Wychowanie fizyczne i higiena szkolna w świetle zjazdów i wystaw lekarzy i przyrodników polskich (1869-1914) / M. Rotkiewicz, S. Wilk // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1986. - Nr 3. - S. 81-98.

Śniadecki J. O fizycznym wychowaniu dzieci / J. Śniadecki. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. - 147 s.

Zob. E. Grzelak, Chirurgia praktyczna Rafała Józefa Czerwiakowskiego / E. Zob. - Warszawa, 1969. - Pp. 3.

Zuchora K. Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie / K. Zuchora // Studia i Monografie. - Warszawa: AWF Józefa Piłsudskiego, 2000. - Nr 79. - S. 145-148.

страницы 16-20
номер 6
год 2014
doi: 10.6084/m9.figshare.1004090
Название журнала Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта
статья PDF, полный текст
журнал HTML, содержание номера
Библиография Ермакова Т.С.,  Особенности формирования культуры здоровья школьников в Польше: исторический аспект // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2014. - № 6. - С. 16-20. doi:10.6084/m9.figshare.1004090
License Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative Commons Attribution License , которая разрешает неограниченное использование, распространение и копирование любыми средствами, обеспечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи.