ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Авторы Золотова Анна Дмитриевна
kafedrasp@mail.ru
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
ул. Оборонная 2, г. Луганск, 91011, Украина
http://orcid.org/0000-0002-3352-0593

Аннотация Цель: разработать технологию социально-педагогической профилактики аддиктивного поведения детей как составную часть организации здорового образа жизни. Материал: проведен теоретический анализ и обобщение данных более 50 источников научно-методической литературы. Применены методы моделирования и проектирования социально-педагогической деятельности. Результаты: разработана технология социально-педагогической профилактики аддиктивного поведения детей в условиях территориальной громады. Основными компонентами технологии профилактики аддиктивного поведения детей являются диагностика уровней аддиктивного поведения детей в условиях территориальной громады, постановка цели технологии профилактики, выбор или разработка технологии профилактики аддиктивного поведения детей, подготовка и планирование мероприятий профилактики, внедрение технологии, экспертиза и оценивание эффективности внедренной технологии, подведение итогов. Выводы: профилактика аддиктивного поведения является неотъемлемой частью организации здорового образа жизни детей. Процедурное воплощение профилактики аддиктивного поведения детей в жизнь территориальной громады представлено в виде разработанной социально-педагогической технологии.
Ключевые слова аддиктивное поведение; технология; профилактика; здоровый; образ; жизни;
Ссылки Алєксєєнко Т.Ф. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику / Т.Ф. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2005. - №1. - С. 56-60.

Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях / О.В. Безпалько. - К.: Логос. - 2003. - 134 с.

Лінський І.В. Епідемія залежності від психоактивних речовин в Україні. Нові результати популяційно-екологічного аналізу даних диспансерного обліку / І.В. Лінський, О.І. Мінко, Е.Б. Первомайський // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. - 2007. - №2. - С. 44-58.

Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога: навч. посіб. для ВНЗ / Л.М. Завацька. - К.: Видавничий Дім «Слово». - 2008. - 240 с.

Заверико Н.В. Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі / Н.В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - №2. - С. 61-66.

Запорожец А.В. К вопросу о профилактике аддиктивного поведения школьников в сфере компьютерных технологий / А.В. Запорожец // Мир науки, культуры, образования. - 2009. - №6 (18). - С. 283-286.

Кальченко Л.В. Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери до превентивного виховання дітей групи соціального ризику / Л.В. Кальченко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - 2009. - №17(180). - Ч. 2. - С. 251-261.

Коношенко С.В. Формування здорового способу життя у підлітків / С.В. Коношенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання та спорту. - 2007. - №7. - С. 67-69.

Литвинова Н.А. Основні чинники поширення вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику / Н.А. Литвинова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - 2009. - № 17 (180). - Ч.2. - С. 110-115.

Алмазов Б.Н. Методика и технологии работы социального педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - М.: Академия. - 2002. - 192 с.

Мурашкевич О.А. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкт профілактики вживання психоактивних речовин / О.А. Мурашкевич // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - №2. - С. 67-74.

Мухамедьяров Н.Н. Методологические основы здорового образа жизни / Н.Н. Мухамедьяров // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2013. - №3. - С. 36-38.

Оржеховська В.М. Формування здорового способу життя: стратегія розвитку / В.М. Оржеховська // Науковий світ. - 2008. - №10. - С. 28-30.

Сердюк О.О. Соціологічне визначення категорії наркотизму та пов’язаних з нею понять / О.О. Сердюк // Український соціум. - 2005. - №4. - С. 46-51.

Соціальна педагогіка: підручник / за ред. проф. А.Й. Капської. - [4-те вид., виправ. та доповн.]. -К.: Центр навчальної літератури. - 2009. - 488 с.

Соціальна педагогіка: теорія та технології: підручник / за загальною ред. І.Д. Звєрєвої. - К.: Центр навчальної літератури. - 2006. - 316 с.

Толстоухова С.В. Стратегія і напрями розвитку соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в Україні / С.В. Толстоухова // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2007. - №1. - С. 5-12.

Харченко С.Я. Інноваційні технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями «групи ризику»: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Я.І. Юрків. - Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». - 2013. - 540 с.

Харченко С.Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної діяльності: теорія і практика / С.Я. Харченко. - Луганськ: Альма-матер. - 2006. - 320 с.

Харченко С.Я. Соціально-педагогічні технології: навч.-метод. посібник для студентів вищих навч. закладів / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко. - Луганськ: Альма-матер. - 2005. - 552 с.

Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.В. Шакурова. - М.: Академия. - 2002. - 272 с.

Юрків Я.І. Соціально-педагогічна діяльність з підлітками у мікрорайоні загальноосвітнього навчального закладу /Я.І. Юрків // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - №22 (257). - Ч. VІІІ. - С. 210-219.

Andersson P. Global Hangover - alcohol as an obstacle to development / Pierre Andersson // Educational Association of the Sobriety Movement (NBV). - Estonia: Aktaprint AS. - 2008. - 65 р.

Botvin G.J. Preventing drug abuse in schools: social and competence enhancement approaches targeting individual-level etiologic factors / Gilbert J. Botvin // Addiction Behave. - 2000. - vol.25(6). - pp. 887-897.

Boys A. Understanding reasons for drug use amongst young people: a functional perspective / A. Boys, J. Marsden, J. Strang // Health Educes. Res. - 2001. - vol.16(4). - pp. 457-469.

Griffin K.W. Protective role of personal competence skills in adolescent substance use: psychological well-being as a mediating factor / Kenneth W. Griffin, L.M. Scheier, Gilbert J. Botvin, T. Diaz // Psychology Addiction Behaviours. - 2001. - vol.15(3). - pp. 194-203.

Botvin G.J. Preventing illicit drug use in adolescents: long-term follow-up data from a randomized control trial of a school population / Gilbert J. Botvin, Kenneth W. Griffin, T. Diaz // Addiction Behaviours. - 2000 - vol.25(5), pp. 769-774.

Mirowsky J. Education, social status, and health // John Mirowsky, Catherine E. Ross. - New York: Aldine de Gruyter. - 2003. - vol.7. - 242 p.

Walters G.D. Defining addiction: Contrasting views of clients and experts / G.D. Walters, A.A. Gilbert // Addiction Research. - 2000. - vol.8(3). - pp. 211-221.

страницы 24-31
номер 5
год 2014
doi: 10.6084/m9.figshare.971029
Название журнала Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта
статья PDF, полный текст
журнал HTML, содержание номера
Библиография Золотова А.Д.,  Технология профилактики аддиктивного поведения детей как составляющая здорового образа жизни // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2014. - № 5. - С. 24-31. doi:10.6084/m9.figshare.971029
License Это статья Открытого Доступа распространяется под терминами Creative Commons Attribution License , которая разрешает неограниченное использование, распространение и копирование любыми средствами, обеспечивающими должное цитирование этой оригинальной статьи.