ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N1
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N1

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Тадеуш Амброжи.Безопасность человека в аспекте борьбы с самим собой, а также с угрозами современного мира 2008.-N1.3
2. Амжад А.Б.Хамдони.Электромиография как метод объективизации результатов физической реабилитации травм связочного аппарата коленного сустава после хирургического лечения 2008.-N1.8
3. Ахметов Р.Ф., Шаверський В.К.Технічні засоби в процесі формування професійної майстерності майбутніх фахівців фізичної культури 2008.-N1.11
4. Бабаліч В.А.Особливості підготовки вчителів фізичної культури до формування здорового способу життя в учнівської молоді 2008.-N1.14
5. Бандуріна К. В.Відновлення великих моторних функцій дітей з церебральним паралічем, як показник ефективності застосування самостійних занять фізичними вправами 2008.-N1.17
6. Баришок Т. В.Принципи складання та використання індивідуальних програм з фізичної реабілітації для дітей з ЦП в умовах сім'ї 2008.-N1.20
7. Бріскін Ю.А., Передерій А.В., Слісенко О.О.Структура та зміст тренувальної програми спеціальної олімпіади з легкої атлетики 2008.-N1.22
8. Брусник В.В., Воронов Н.П., Киселев Л.Ф.Значение и место методической подготовки студентов в системе обучения дисциплины "Физическое воспитание" 2008.-N1.25
9. Васильєва С.О.Функції науково-дослідницької діяльності старшокласників 2008.-N1.29
10. Головченко О.І.Теоретико-методологічний аналіз оцінки рухової активності дітей шкільного віку 2008.-N1.31
11. Гончаренко М.С., Гололобова О.О., Пасинок В.Г.Валеологічний моніторинг рівня духовного здоров'я студентів 2008.-N1.35
12. Доценко О.Г.Формуємо інтерес до козацької педагогіки у системі виховної роботи 2008.-N1.38
13. Д'яченко Т.В.Акмеологічний підхід у дослідженні проблем професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах 2008.-N1.42
14. Журавель О.В.Деякі особливості педагогічного спілкування в процесі оцінювання результатів навчальної діяльності курсантів системи МВС 2008.-N1.46
15. Заневська Л. Г.Ставлення студентів до використання інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності 2008.-N1.49
16. Зеленський Р.М.Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх провізорів 2008.-N1.52
17. Золочевський В.В.Питання фізичного виховання у педагогічній спадщині Джона Локка та їх педагогічна ретроспекція в сучасних школах Великої Британії 2008.-N1.55
18. Іванов В.І., Римар М.П.Оцінка впливу назубоясенних запобіжників на стан деяких функціональних показників під час тренування боксерів 2008.-N1.57
19. Кайдалова Л.Г.Формуванння професійної компетнтності майбутніх фахівців 2008.-N1.60
20. Карпенко Н.В.Аналіз детермінант страху зарубіжними вченими 2008.-N1.64
21. Ковпак С.В.Формування ефективного стилю керівництва в освіті: ціннісні орієнтації 2008.-N1.67
22. Козина Ж.Л., Ляшенко А.Н., Делова И.А., Демченко М.М., Сенченко В.Г., Уфимцева А.Е.Модели индивидуальных особенностей пловцов в ластах на основе физиологического и психофизиологического тестирования 2008.-N1.74
23. Колісник В.О., Клапчук В.В., Єфимов В.Б.Новий підхід в розрахунку силових здібностей та їх оцінка у плавців 2008.-N1.80
24. Краузе Т.М.Биоритмы: истоки пространственно-временной организации человека 2008.-N1.84
25. Кугаевский С.А.Зависимость результатов соревновательных дистанций от использования различных групп средств 2008.-N1.93
26. Кузнецова Г.П.Педагогічна практика як категорія філософії освіти 2008.-N1.95
27. Курашова В.О.А.Ф.В.Дістервег про принцип самодіяльності дитини у навчанні 2008.-N1.99
28. Курок О.І.Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів в побудові загальної структури компетенцій майбутніх вихователів фізичного виховання дошкільників 2008.-N1.102
29. Михайловская М., Кощеев А. Бачинская Н..Особенности методики развития скоростно-силовых качеств у тхэквондисток 12 - 15 лет в различных фазах ОМЦ 2008.-N1.105
30. Мосійчук Л.В, Мельникович Б.І., Дзюбановський А.Б.Обгрунтування методики всебічного розвитку фізичних якостей учнів початкових класів 2008.-N1.107
31. Москаленко Н.В., Гонтаровська Н.Б.Система заходів по формуванню знань з основ здорового способу життя у загальноосвітніх навчальних закладах 2008.-N1.112
32. Подорожко О.О.Раптова кардіальна смерть: фактори ризику та шляхи профілактики 2008.-N1.116
33. Пономарев В.А., Папуча В.Н., Иванова Н.Б.Влияние занятий атлетической гимнастикой на технику приемов в кик-боксинге у юношей 18-20 лет 2008.-N1.120
34. Приймаков А.А., Козетов И.И., Ейдер Е.Особенности управления движениями разной координационной структуры у детей младшего школьного возраста 2008.-N1.123
35. Пріма Р.М.Професійна мобільність фахівця як наукова проблема 2008.-N1.127
36. Пустовалов В.О.Фізична підготовленість дівчат 11-14 років з різним рівнем нейродинамічних функцій 2008.-N1.132
37. Распітін В.І.Психологічні засоби підвищення спортивної працездатності важкоатлетів 2008.-N1.135
38. Сердюк Т.В.До проблеми психолого-педагогічного аспекту формування готовності у студентів і курсу вищих навчальних закладів і-іі рівня акредитації до колективної навчальної діяльності 2008.-N1.137
39. Ситникова Н.С.Изменение параметров системы внешнего дыхания у мальчиков - легкоатлетов в процессе адаптации к систематическим физическим нагрузкам с использованием средств реабилитации 2008.-N1.140
40. Скоробагата О.М.Готовність до діяльності як психолого-педагогічна проблема 2008.-N1.143
41. Терещенко А.В.Взаимодействие и информационная значимость компонентов структуры состояния здоровья и специальной физической подготовленности по плаванию студенток педагогической специальности 2008.-N1.147
42. Цибіз Г.Г., Кухта І.П., Черниш Н.І., Гусаченко М.М.Фізичне виховання у студенток технологічного ВУЗУ 2008.-N1.151
43. Черкас Г.В.Педагогічна практика в системі підготовки вчителя 2008.-N1.155
44. Чехова В.Є., Прихода І.В.Вплив еналаприлу на добовий ритм та варіабельність артеріального тиску у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента St, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю 2008.-N1.158
45. Шаповал М.С., Лапицький В.О.Стан здоров'я та шляхи позитивного підвищення та оздоровлення майбутніх банківських працівників у спеціальних медичних групах 2008.-N1.162
46. Шарафі Р. Горлов Д. Богданов В. Горго Ю., Коробейніков Г.Просторовий розподіл статичних електричних потенціалів поверхні шкіри людини під впливом метеофакторів 2008.-N1.165
47. Шахненко В.І.Підготовка учнів до ведення здорового способу життя у змісті здоров'яформуючих курсів ЗНЗ незалежної України 2008.-N1.167
48. Nijole Lagunaviciene, Genadij Golubev, Irina Kremneva, Alexander Pryimakov.The Structure Model of Trainings in the Yearly Cycle of Elite Swimmers 2008.-N1.175


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com