Effectieness of junior form pupils’ training of gymnastic exercises in different modes of their fulfillment
Cited in: Chernenko S.O., Effectieness of junior form pupils’ training of gymnastic exercises in different modes of their fulfillment. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2015;8:65-74. CrossRef
This article has been cited by:

Khudolii OM, Karpunec' TV. Planuvannia eksperimentu v doslidzhenni procesu pidgotovki iunikh gimnastiv [Planning of experiment in study of junior gymnasts' training]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 2002;4:2—8. CrossRef (in Ukrainian)

Khudolii OM, Ivashchenko OV. Konceptual'ni pidkhodi do rozrobki programi naukovikh doslidzhen' u fizichnomu vikhovanni [Conceptual approaches to working out of program of scientific researches in physical education]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 2004;4:2—5. CrossRef (in Ukrainian)

Khudolii OM. Tekhnologiia navchannia gimnastichnim vpravam. Dopovid' 1 [Technology of gymnastic exercises' training. Report 1]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 2009;8:19—34. CrossRef (in Ukrainian)

Khudolii OM, Iermakov SS. Zakonomirnosti procesu navchannia iunikh gimnastiv [Training process of junior gymnasts]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 2011;5:3—18. CrossRef (in Ukrainian)

Khudolii OM, Ivashchenko OV. Konceptual'ni pidkhodi do modeliuvannia procesu navchannia i rozvitku rukhovikh zdibnostej u ditej i pidlitkiv [Conceptual approaches to simulation of training process and development of children's and adolescents' motor skills]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 2013;2:3—16. CrossRef(in Ukrainian)

Khudolii OM, Ivashchenko OV, Chernenko SO. Chinniki, shcho vplivaiut' na efektivnist' navchannia fizichnim vpravam khlopchikiv molodshikh klasiv [Factors, influencing on effectiveness of physical exercises' training of junior form boys]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 2013;1:21—26. CrossRef(in Ukrainian)

Khudolii OM, Ivashchenko OV, Chernenko SO. Chinniki, shcho vplivaiut' na efektivnist' navchannia fizichnim vpravam divchatok molodshikh klasiv [Factors, influencing on effectiveness of physical exercises' training of junior form girls]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 2013;2:43—47. CrossRef(in Ukrainian)

Khudolii OM, Ivashchenko OV. Informacijne zabezpechennia procesu navchannia i rozvitku rukhovikh zdibnostej ditej i pidlitkiv (na prikladi sportivnoi gimnastiki) [Informational provisioning of training process and development of children's and adolescents, motor skills (on example of calisthenics)]. Teoriia ta metodika fizichnogo vikhovannia 2013;4:3–18. CrossRef (in Ukrainian)

Adashevskiy VM, Iermakov SS, Firsova IuIu. Physical mathematical modelling of difficult elements of acrobatic rock-and-roll. Physical Education of Students 2013;3:3-10. CrossRef

Ivashchenko OV, Khudolii OM, Yermakova TS, Pilewska Wiesława, Muszkieta Radosław, Stankiewicz Błazej. Simulation as method of classification of 7-9th form boy pupils' motor fitness. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2015;15(1):142-147. CrossRef

Ivashchenko OV, Yermakova TS, Cieślicka M, Zukowska H. Discriminant analysis in classification of motor fitness of 9-11 forms' juniors. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2015;15(2):238 – 244. CrossRef

Khudolii OM, Iermakov SS, Prusik K. Classification of motor fitness of 7-9 years old boys. Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2015;15(2): 245 - 253. CrossRef